Strona główna
nr 1(9)/2000


Federation Europeenne des Maisons de Pays

Czym jest FEMP?

Rok 1993, kiedy to narodziła się Unia Europejska, dał również początek działaniom Europejskiej Federacji „Maisons de Pays”, będącej strukturą koordynującą działania oraz integrującą społeczności regionalne Europy. 

W pierwszym kongresie federacji, który odbył się w prowansalskim Cannes, udział wzięli przedstawiciele kilkunastu europejskich wspólnot etnicznych i regionalnych m.in. z Okcytanii, Fryzji, Walii, Słowacji, Aragonii i innych. Wówczas też nakreślono główne cele stowarzyszenia, które realizowane są do dziś:

Poszczególne sekcje regionalne FEMP korzystające z daleko posuniętej autonomii, zorganizowane są na zasadach federacji obejmującej stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju tożsamości regionalnej, animatorów kultury, zespoły artystyczne, naukowców zajmujących się problematyką regionalizmu itp.

W każdym MdP działają sekcje tematyczne (np. językowa, artystyczna, turystyczna, etc.) koordy-nujące prace ludzi zaangażowanych w odpowiedniego rodzaju działalność. Funkcjonowanie sekcji koordynuje z kolei zarząd regionalnego „Maison” utrzymujący kontakty z innymi tego typu struktu-rami w całej Europie jak i z centralą federacji.

Jak więc wynika z powyższego opisu, FEMP nie jest jedynie międzynarodówką organizacji regionalistycznych, ale żywą strukturą zorganizowaną na bazie współpracy środowisk regionalnych, w skład których mogą wchodzić przedstawiciele nawet kilku stowarzyszeń. Dla przykładu podam, że w organizowanym właśnie śląskim MdP działają m.in. Śląski Związek Akademicki, Szkolny Klub Europejski z Wodzisławia Śląskiego, Towarzystwo Wspierania Rozwoju Piekar Śląskich, jak i osoby niezrzeszone.

Maisons w Europie

Z kilkunastu wspólnot dających początek federacji, organizacja ta rozrosła się do związku zrzeszającego przedstawicieli ponad czterdziestu europejskich wspólnot etnicznych i regionalnych. W pracach FEMP uczestniczą dziś działacze regionalnych stowarzyszeń kulturalnych, językowych, pracownicy uniwersytetów, politycy (jakkolwiek sama federacja jest apolityczna) – w tym kilku eurodeputowanych, a także władze samorządowe, m.in. wspomnianego już Cannes. Na podstawie materiałów przekazywanych władzom FEMP przez poszczególne jej sekcje regionalne, organizacja ta publikuje raporty dotyczące położenia europejskich grup etnicznych, przestrzegania praw człowieka w Europie oraz polityki regionalnej (szczególnie w zakresie edukacji młodzieży) poszczególnych państw. Bieżące informacje na te tematy publikowane są także w kwartalniku „Junction – Trait d’Union”, który ukazuje się w języku angielskim i francuskim. 

Będąc wierną swym założeniom, w ubiegłym roku, w trakcie kryzysu w Kosowie, federacja wydała deklarację solidarności z kosowskimi Albańczykami oraz z arabizowanymi wbrew ich woli Berberami z Kabylii.

Gromadzone przez FEMP materiały służą pomocą regionalistycznym eurodeputowanym w trakcie ich prac w Parlamencie Europejskim. Na forum międzynarodowym FEMP utrzymuje dobre kontakty tak z Federacyjną Unią Europejskich Grup Etnicznych (FUEV) jak i Organizacją Niereprezentowanych Ludów i Narodów (UNPO). Wystarczy wspomnieć, że wielu członków prezydium YENI (młodzieżówka FUEV) działa również w Maison. Wspólne spotkania przedstawicieli wspomnianych organizacji służyć mają nie tylko wymianie doświadczeń, ale również ustaleniu wspólnego programu działania.

Na polu działalności kulturalnej FEMP współpracuje także z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Obrony Zagrożonych Języków i Kultur (AIDLCM), z którym wspólnie występują w obronie m.in. języka piemonckiego, oficjalnie uznanego przez Radę Europy, nie mogącego jednak doczekać się należnego traktowania w samych Włoszech.

Dzięki merytorycznej pomocy federacji poszczególne wspólnoty zaczynają organizować kursy regionalnych języków, obyczajów, a także konferencje dotyczące problematyki regionalnej. Przykładowo, ostatni kongres FEMP, który odbył się we Friuli, dotyczący problematyki uczestnictwa młodzieży w ruchach regionalistycznych poprzedzony był prezentacją tak osiągnięć, jak i problemów tego północnowłoskiego regionu. Regionu specyficznego, bo zamieszkałego przez przedstawicieli trzech wspólnot etnicznych: Włochów, retoromańskich Friulów i Słoweńców. Na tymże kongresie zapadły również decyzje dotyczące wydania przewodnika prezentującego poszczególne wspólnoty regionalne, mającego ukazać się jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Oprócz wartości poznawczej, przewodnik to dla wielu społeczności pierwsza możliwość zaprezentowania swego dorobku na forum ogólnoeuropejskim.

FEMP a Śląsk

Dla Ślązaków największe znaczenie miał wybór naszego przedstawiciela do Prezydium FEMP, gdzie znalazł się on obok działaczy z Korsyki, Kornwalii, Walii, Skanii, Okcytanii oraz przedstawicie-la słowackich Rusinów. Z pewnością ułatwi to nagłośnienie naszych problemów w poszczególnych krajach Europy, jak również rozwinięcie śląskiej sekcji MdP. Jej działacze stawiają sobie ambitne plany rozwoju i ugruntowania regionalnej tożsamości wśród wszystkich mieszkańców tego regionu: Ślązaków, Polaków i Niemców. Celem działaczy śląskiego FEMP jest skupienie się na działalności oświatowej, wolnej od politycznych nacisków i cepeliowskiej deformacji. Śląska MdP chce przede wszystkim stać się platformą do szerszej współpracy regionalistów śląskich, wywodzących się z róż-nych kręgów (Ruch Autonomii Śląska, Związek Górnoślązaków, Śląski Związek Akademicki itd.), mogących nadać większego impetu śląskiemu ruchowi regionalistycznemu. 

Podobnie jak federacja ogólnoeuropejska, tak i śląski MdP odcinając się od polityki pragnie pozostać organizacją skupiającą się na rozwoju tożsamości i kultury śląskiej. Pierwszym projektem realizowanym przez ludzi z MdP ma być kodyfikacja mowy śląskiej, zamierzenie które przyciąga do organizacji nie tylko nauczycieli i językoznawców, ale też prostych ludzi zadowolonych, że ich język wreszcie doczeka się formy pisanej. Co ciekawe, kodyfikatorzy dialektu śląskiego korzystają z doświadczeń innych europejskich grup etnicznych, których języki, a raczej ich zasady gramatyczne ustalone zostały już w dwudziestym stuleciu. Przykładem mogą tu być chociażby materiały dostarczane przez działaczy okcytańskich, walijskich, piemonckich i kornwalijskich, których upór sprawił, że języki te w zasadzie używane są do dziś.

W planach śląskiego MdP jest również promocja śląskiej kultury wysokiej, projekty z tym związa-ne są jednak dopiero w stadium opracowywania.

Kontakt: FEMP: 11, allee Dolce Farniente, F-06110 Le Cannet, Francja
http://perso.libertysurf.fr/femp

Bartłomiej Świderek 

Autor jest działaczem Ruchu Autonomii Śląska i Śląskiego Związku Akademickiego, publicystą „Jaskółki Śląskiej” i „Czasu Górnośląskiego”