Strona główna
Numer specjalny

Ekologia i etniczność


ISTOTA BIOREGIONALIZMU

Koncepcja bioregionalizmu stara się łączyć ze sobą elementy i czynniki natury biologicznej i kulturowej, odwołując się do możliwości połączenia i scalenia kulturowej tradycji oraz identyfikacji z biologiczną różnorodnością właściwą dla danego regionu, obszaru przestrzennego. Koncepcja ta może być także widziana jako pewien rodzaj strategii dążącej do scalenia i zjednoczenia różnorodnych czynników natury społecznej, kulturowej i biologicznej w jedną funkcjonalną i zrównoważoną wewnętrznie całość. W określonym bioregionie istnieją podobne warunki życiowe, a także ukształtowane są odpowiednie warunki społeczne i kulturowe, których podstawę stanowi określony i funkcjonujący na danym obszarze system zwyczajów, norm i wartości. Bioregionalizm przeciwstawia się zjawisku homogenizacji kulturowej i rozwojowi kultury masowej, i stoi na stanowisku uznania kulturowej różnorodności jako wartości samej w sobie. Widzi on konieczność „zakorzenienia” człowieka i powiązania go z miejscem, w którym żyje i z jego tradycjami. Podstawą więzi społecznych jest tu tworzenie małych wspólnot jako alternatywy dla społeczeństwa masowego i jego homogenicznej kultury. /.../

Pojęcie bioregionu odwołuje się jednocześnie do dwóch kluczowych terminów, a mianowicie „zakorzeniania” (re-inhabition) i „uczenia się życia w danym miejscu” (learning to live in place). Chodzi tu mianowicie o uczenie się takiego sposobu życia, który pozostawał będzie w zgodzie i harmonii z możliwościami, jakich dostarcza bioregion. Bioregionalizm może być tu także widziany jako pewien rodzaj strategii zmierzającej do tego, aby:

Andrzej Kiepas

(tekst jest fragmentem artykułu autora pt. „Etyczne warunki upodmiotowienia społeczności lokalnej”, zamieszczonego w pracy zbiorowej „Decentralizacja, regionalizacja, ekologia” pod red. Andrzeja Papuzińskiego /Bydgoszcz 1998/. Prof. dr hab. Andrzej Kiepas jest dyrektorem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Tytuł i skróty pochodzą od redakcji „ZaKORZENIEnia”)